Styremøter

Styremøte i Helgeland Sinfonietta på Skype 13. september 2012 kl 10:00

Med på møtet:
Anne Sofie Mentzen, Geir Allan Reitan, Trond Wika.
Innkalt fra kunstnerisk råd, Anne-Guri Frøystein (ikke pålogget)

Saksliste og referat

Konstituering. Det ble gjort rede for styrerepresentasjon fra Kulturskolene i Brønnøy, Nesna,
Alstahaug/Leirfjord, Rana og Vefsn. Trond Wika er valgt til styreleder fram til årsmøtet i 2013.

Orientering ved styreleder om pågående og planlagte produksjoner høsten 2012:

Barentstoner. Blåsekvintett og slagverk i samarbeid med Musikk i Nordland og musikere fra
Petrozavodsk. 1. del med turné på Helgeland ble gjennomført i vår. 2. del av produksjonen med turné
i Russland er nå klar for start. Helgeland Sinfonietta har opprettet prosjektkonto for denne
produksjonen. Produsent er Elena Bech, Rana Kulturskole.

Operafest i Tiendebytte. Produksjonen er nedskalert i forhold til opprinnelige planer for å tilpasses
økonomisk ramme. 3 sangsolister og 9 musikere. Kappellmester Nicholas Carthy arrangerer for
denne besetningen. Forestilling 22. sept. kl 18:00 i Mosjøen Kulturhus.
Prosjektleder: Solveig Lagos Andersen, Nesna. Medprodusent: Trond Wika, Vefsn.

Messias.  8. – 11. november i samarbeid med Båsmokoret. Konserter i Hemnes og Rana. Dirigent:
Tor Petter Aanes. Kunstnerisk leder for HS, Nicholas Carthy, er cembalist og mentor for
oppsetningen. Trond Wika er ansvarlig for å sette opp orkesteret i samråd med dirigenten.
Båsmokoret har prosjektledelse og økonomiansvar. Distriktsmusikerne medvirker på tjeneste med
vederlag.

Konsert på Sør-Helgeland. Med bakgrunn i en bevilgning fra Sør-Helgeland regionråd kan vi gjøre en
konsert der. Det kan være en planlagt barokkproduksjon i slutten av november. En intensjon om
samarbeid med Publiners med arrangementer av Peter Mortensen Steinholt kan også sees i denne
sammenheng, men denne ligger antakelig noe lenger fram i tid. Drøftes i kunstnerisk råd.

Årsmøte i Helgeland Sinfonietta
26. april 2012 kl 11:00-13:00 Mosjøen, Kulturverkstedet 2. etg.

Saksliste og referat:

1. Valg av møteleder og desisjonsutvalg på tre personer
Trond Wika ble valgt som møteleder
Protokollunderskrivere: Brith Johanne Nikolaisen, Anne-Guri Frøystein og Ragni Einmo
Referent: Franziska Wika

2. Navneopprop og godkjenning av deltagernes årsmøterettigheter.
Til stedet:
Trond Wika, Ida Mouritzen, Ragni Einmo, Eli Hemma, Anne-Guri Frøyland, Saska Cvijanovic,
Franziska Wika, Julie Belinda Treimo, Håvard Norheim, Brith Johanne Nikolaisen
Alle er stemmeberettiget

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og saksliste er godkjent.

4. Årsmelding 2011
Styreleder Trond Wika leste og redegjorde årsmeldingen
Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding 2011.

5. Regnskap 2010 (utsatt fra årsmøte 2011)
Trond Wika la fram årsregnskap for 2010
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Regnskap 2010

6. Regnskap 2011
Trond Wika la fram årsregnskapet for 2011
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Regnskap 2011

7. Budsjett 2012
Det er seperate budsjett for planlagte prosjekter. Styret utarbeider årsbudsjett med grunnlag i
realiserbare prosjekter.

8. Innkomne saker og forslag
•Styreleder Trond Wika har fremsatt følgende forslag til vedtak: Årsmøtet for Helgeland
Sinfonietta ber styret om å utrede endring av selskapsform fra “Forening” til “Ideelt
Aksjeselskap”. Styrets anbefaling sammen med evt. forslag til vedtektsendring forelegges
årsmøtet i 2013.
Vedtak: Årsmøte tilslutter seg styreleders forslag.

• Torill Sæterstad har den 17.04 meddelt styret og kunstnerisk råd at hun ønsker å tre ut av
styret og at det ikke vil bli oppnevnt annen representant til styret for HS fra Rana
Kulturskole. Hun har også fremmet følgende forslag til vedtektsendring: a) og b) endres.
Punkt a) Dagens formuleringen: Foreningen ledes av et styre bestående av rektorene eller
tilsatt med fullmakt ved medlemsskolene og leder av kunstnerisk råd.
Foreslår ny formulering: Foreningen ledes av et styre som velges blant medlemmene i
Helgeland Sinfonietta på årsmøtet.
Punkt b) Dagens formulering: Styret har det overordnede ansvar for virksomheten mellom
årsmøtene, og skal godkjenne alle planer og prosjekter før disse settes i verk.
Ny formulering: Styret har det overordnede ansvar for virksomheten mellom årsmøtene, og
skal sørge for at alle planer og prosjekter godkjennes av de respektive skoleeiere som
berøres før de settes i verk.
Vedtak: Forslag fra Toril Sætherstad behandles ikke av årsmøtet p.g.a. for sent innkommet forslag.
Årsmøte i HS ønsker en forandring i vedtektene som fastslår at styret i HS består av
rektorene ved medlemskulturskolene. Det bør sees på muligheten for at flere kulturskoler
blir medlemmer i HS og at dette åpner for flere samarbeidskonstellasjoner. Styret gis i
oppdrag å legge fram forslag til vedtektsendringer for årsmøte i 2013.

9. Styrets og kunstnerisk råds planer for kommende år
Trond Wika orienterte årsmøtet om pågående og planlagte prosjekter.
– Lytt på nytt
– Blåsekvintettproduksjon med turné på Helgeland og Petrosavodsk
– Mozartproduksjon i sommer på Sør-Helgeland
– Opera-Gala under Musikkfest i Tiendebytte i Mosjøen
– Smeltdigelen
– Trioproduksjon
– Båsmokoret Messias

10. Valg av kunstnerisk råd. Valg av leder for kunstnerisk råd.
Brønnøy: Gunn Sæther vara: Roy Bjørnli
Nesna: Solveig Lagos Andersen vara: Sjur Berglann
Alstadhaug: Eva Brandt – ikke oppnevnt vara
Vefsn: Saska Cvijanovic vara: Franziska Wika
Rana: Anne-Guri Frøystein vara: Elin Korneliussen
Frilansmusiker: Tor Petter Aanes vara: Kjell Joar Pettersen Øverleir
Valg av leder: Anne-Guri Frøystein

11. Godkjenning av nytt styre. Valg av styreleder.
Vefsn: Jan Erik Lund vara: Trond Wika
Brønnøy: Geir Allan vara: Hans Christian Edvardsen
Alstahaug: Anne Sofie Mentzen vara: Stein Ivar Mortensen
Rana: På bakgrunn at Toril Sætherstad ønsker å trekke seg fra styret trer Elena Beck inn
som medlem i styret inntil representasjon fra Rana er avklart
Avtroppende styreleder, Trond Wika, innkaller til konstituerende møte for det nye styret.

12. Protokoll undertegnes av desisjonsutvalget
Brith Johanne Nikolaisen Anne-Guri Frøystein Ragni Einmo
Mosjøen, 26. april 2012

Franziska Wika
Referent

STYREMØTE TIRSDAG 6. MARS KL 10:00 PÅ SKYPE.

SAKSLISTE

1. Orientering om PIH 216/2009 – Regionalt musikksamarbeid.

2. Orientering om siste produksjon under Lytt på Nytt med urframføring
av Henning Sommerro.

3. Status vedtatte produksjoner 2012.

Blåsekvintettprosjektet
(primo juni med oppfølging og mulig turné til Russland til høsten)
Program:
Bestillingsverk av russisk komponist.
Ansvar: KammeRana

Helgeland Sinfoniettas Mozartarium
Turné 5. – 8. juli 2012 Vega, Brønnøysund, Sømna (alt. Sandnessjøen),
Mosjøen
Program:
Klaverkonsert A-dur KV 488 alternativ: Konsert for Fløyte og harpe C-
dur KV 299, Concertone for to fioliner 1. sats, Exsultate Jubilate
Symfoni nr. 40 g-moll KV 550

Prosjektbeskrivelse/budsjett foreligger
Ansvar: Vefsn ved Franziska Wika
Prosjektansvarlig avklarer hvilke distriktsmusikere som kan medvirke i
dette tidsrommet med hensyn til avvikling av ferie, og fastsetter
endelig program i samråd med dirigent.

2. halvår 2012:

Tiendebytte 19. – 24. september
Opera-galla med Helgeland Sinfonietta og 4 solister Sopran, Mezzo,
Bariton, Bass
Programforslag: se vedlegg
Ansvar: Nesna ved Solveig Lagos Andersen Solveig følger opp
planleggingen og framlegger endelig program med budsjett innen neste
søknadsfrist til Norsk Kulturråd 1. mars.

Smeltedigelen 24. – 27. oktober
Bestillingsverk av Smeltedigelen for Helgeland Sinfonietta og jazz-
ensemble av Raymond Enoksen.
(Bestillingsverk finansiert via Smeltedogelen) Kammeropera av Maxwell
Davies ?Eight songs for a mad king?
Ansvar: Rana
Anne-Guri avklarer med Rana Kulturskole om de kan ta produsentansvar
for denne produksjonen, og tar kontakt med Smeltedigelen om de ønsker
å ta den foreslåtte kammeroperaen inn i programmet.

Trioprosjekter 2012
La dolce vita? Eva K. Brandt, Trond Wika, Franziska Wika
Program: Sjostakovitsj, Milhaud, Moszkovski
Art Nouveau? Eva K. Brandt, Randi Elise Valla, Franziska Wika
Program: Ravel og Debussy Trio
Ansvar: Eva K. Brandt
Prosjektansvarlig følger opp med turnéplan og budsjett

4. Fastsetting av tidspunkt for årsmøte
Forslag: Torsdag 19. april, fredag 20. april, torsdag 26. april og
fredag 27. april. Vedtak 26. april

5. evt.

Styremøte i Helgeland Sinfonietta
Tid: 29.11.2011 kl. 09.00

Sted: Skype
Med på møtet: Solveig Lagos Andersen, Geir Allan Reitan (falt av teknisk grunner ut og var ikke med
på møtet), Anne Guri Frøystein (fra kunstnerisk råd) Trond Wika
Ikke med/ikke pålogget: Torill Sæterstad, Anne-Sofie Mentzen

Saksliste og referat:

Referat fra møte i kunstnerisk råd

Referatet ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak om gjennomføring og fastsetting av produsentansvar.

halvår 2012:

Lytt på nytt 2012 – 29.01.-03.02.
Helgeland Sinfoniettas konsert i Kulturhuset 02.02.2012
Programforslag:
Piazzolla Tangoer – arr. Nick Carthy, Alfred Schnittke – Polyphonischer Tango,
Stravinsky – Pulcinella suite – med skuespiller, Henning Sommero – han kommer med forslag selv:
Konsert for Pan-fløyte og sinfonietta (urframføring) solist Roar Engelberg. Verker av to komponister
fra musikklinja (intern konkurranse)

Ansvar: Vefsn
Endelig program og besetning avklares før jul.

Blåsekvintettprosjektet
(primo juni med oppfølging og mulig turné til Russland til høsten)
Program:
Bestillingsverk av russisk komponist.
Ansvar: KammeRana

Helgeland Sinfoniettas Mozartarium
Turné 7.-9. juli 2012 Vega, Brønnøysund, Sømna, Nesna
Program:
Klaverkonsert A-dur KV 488 alternativ: Konsert for Fløyte og harpe C-dur KV 299, Concertone for to
fioliner 1. sats, Exsultate Jubilate
Symfoni nr. 40 g-moll KV 550

Prosjektbeskrivelse/budsjett foreligger
Ansvar: Vefsn ved Franziska Wika

Prosjektansvarlig avklarer hvilke distriktsmusikere som kan medvirke i dette tidsrommet med hensyn
til avvikling av ferie, og fastsetter endelig program i samråd med dirigent.

halvår 2012

Tiendebytte 19. – 24. september
Opera-galla med Helgeland Sinfonietta og 4 solister Sopran, Mezzo, Bariton, Bass
Programforslag: se vedlegg

Ansvar: Nesna ved Solveig Lagos Andersen

Solveig følger opp planleggingen og framlegger endelig program med budsjett innen neste
søknadsfrist til Norsk Kulturråd 1. mars.

Smeltedigelen 24. – 27. oktober
Bestillingsverk av Smeltedigelen for Helgeland Sinfonietta og jazz-ensemble av Raymond Enoksen.
(Bestillingsverk finansiert via Smeltedogelen)
Kammeropera av Maxwell Davies “Eight songs for a mad king”

Ansvar: Rana

Anne-Guri avklarer med Rana Kulturskole om de kan ta produsentansvar for denne produksjonen, og
tar kontakt med Smeltedigelen om de ønsker å ta den foreslåtte kammeroperaen inn i programmet.

Trioprosjekter 2012
“La dolce vita” Eva K. Brandt, Trond Wika, Franziska Wika
Program: Sjostakovitsj, Milhaud, Moszkovski
“Art Nouveau” Eva K. Brandt, Randi Elise Valla, Franziska Wika
Program: Ravel og Debussy Trio
Ansvar: Eva K. Brandt

Prosjektansvarlig følger opp med turnéplan og budsjett

Evt.  Ingen saker under eventuelt

ref. Trond Wika

Felles møte for styret og kunstnerisk råd i Helgeland Sinfonietta,  Fredag, 30. september 2011
kl. 14.00 – 16.00
Sted: Rådhuset i Mo i Rana
Til stede:
Fra styret: Trond Wika, Torill Sæterstad, Anne Sofie Mentzen
Fra kunstnerisk råd: Anne-Guri Frøystein, Franziska Wika, Eva K. Brandth
På skype: Geir Allan Reitan, Inger Aardahlsbakke
På telefon: Solveig Marie Lagos Andersen

Innkalling og saksliste til felles møte for styret og kunstnerisk råd ble sendt på e-post 27.09.2011

Saksliste:

1. Arbeidsrutiner for styre og kunstnerisk råd i henhold til vedtekter og tidligere årsmøtevedtak.

2. Orientering om nylig gjennomførte prosjekt og prosjekt under planlegging.

3. Evt.

Referat
Sak 1:
Ved årsmøte 29.042009 ble det vedtatt:
Kunstnerisk råd skal ha to møter i året (april og oktober) knyttet til  søknadsfrister. Styret skal ha
møte påfølgende
uke.
Trond reiste forslag om møter i forbindelse med årsmøte som en idédugnad og to fysiske møter.
Resten av møter kan
skje på telefon eller Skype.
Geir Allan foreslo at man skal ha en langsiktig møteplan.
Anne Guri foreslo møter i forbindelse med distriktsmusikersamlingene som fylket arrangerer, og
under f. eks.
Tiendebytte og Lytt på nytt-veko.
Trond foreslo å bruke kursdagene med kulturskolene på Helgeland i forbindelse med Trondhjemsturen
i november.
Anne Guri kommenterte utsendelse av referater.
Trond informerte om at referatene blir lagt ut på nettsiden og at de i tillegg blir sendt ut til
styremedlemmene på e-post.
Anne Sofie mente at alle medlemmer i HS, styret og kunstnerisk råd har et ansvar å holde seg
orientert på nettsiden
www.helglandsinfonietta.no
Anne Guri sa at til nå har forslagsstilleren vært eier av prosjektet. Hvis det blir endring på rutinene må
dette tas opp i
styret.
Torill påpekte at det er viktig å følge vedtektene i prosjektplanlegginga og at prosessrutinene må
følges.

Vedtak:
– 2 timers møte på Hurtigruta  under “Kul-helg” med idédugnad og påfølgende oppsummering i
kunstnerisk råd.
Rutiner med to årlige møter i kunstnerisk råd innen aktuelle søknadsfrister.
Aktiv bruk av nettsiden og sosiale medier. Trond legger inn underside for kunstnerisk råd på nettsiden
til HS.
Kunstnerisk råd: møte: 3. november og 19. januar
Styret: møte 8. november og 26. januar

Sak 2:
Prosjektorientering
Barokkturné:  Nesna, Dønna, Mosjøen 5.-7. august 2011
Musikkfest i Tiendebytte: Milhaud “La Creation du Monde” og Ibert “Divertissiment” 21.-24. september
2011
Avlyst prosjekt: Helgeland Kammerkor i 28-30. oktober – mangel på finansiering
Fransk program med blåsekvintett + piano  24.-28. oktober – ansvarlig Gunn Sæther.

Ingen vedtak om nye prosjekter

evt.
Trond orienterte om at Håvard Vegge har bekreftet at han tar over som prosjektleder etter at Knut
Solberg sa opp sin
stilling med virkning fra 1. september. Hovedprioritet er fullføring av prosjektrapport som har som
målsetting, “gjennom
Helgeland Sinfoniettas organisasjon, å etablere en god og bærekraftig struktur for musikksamarbeidet
på Helgeland
med forankring i så mange kommuner som mulig. Bidra til å bygge opp Helgeland Sinfonietta til en
egen stiftelse med
permanent støtte fra kommunene på Helgeland, Nordland Fylkeskommune og Staten”.

Forøvrig er ikke kunstnerisk råd konstituert.

Referent:
Franziska Wika

Styremøte Helgeland Sinfonietta
sted: Skype
tid: 14.06.2011 kl 09:00
tilstede: Geir Allan Reitan, Anne Sofie Mentzen, Torill Sæterstad, Trond Wika

Saksliste og referat:

1. Godkjenning av regnskap for 2010.
Styret godkjenner det revisorgodkjente regnskapet.

2. Oppsigelse fra prosjektleder/produsent Knut Solberg f.o.m. 1. september.
Styret tar oppsigelsen, som er i henhold til gjensidig oppsigelsesfrist, til etterretning.
Styret arbeider med snarlig å finne kandidater som kan fullføre arbeidet.

3. Knut Solbergs prioritering av arbeidsoppgaver fram til han avslutter engasjementet.
I den tiden som gjenstår av engasjementet som prosjektleder/produsent prioriteres prosjektarbeidet
med sikte på å fullføre rapporten før 01.09. 2011, evt. fullføre en delrapport som kan danne
grunnlaget for en endelig sluttrapport med frist 31.12.2011.

4. Refusjon og deltakelse fra DM i prosjekt.
Ved samarbeidsproduksjoner budsjetteres det med dekning av kostnader pluss refusjon, p.t. kr
1000,- per dag, for hver medvirkende distriktsmusiker.

5. Informasjon fra møte med fylkesråd Odd Eriksen
Redegjørelse for møtets innhold og hensikt ved styreleder.

6. Evt.
Ingen saker tatt opp under eventuelt.

ref. Trond Wika

Årsmøte i Helgeland Sinfonietta

27. april 2011 kl 10:00-12:00 Mosjøen, Kulturverkstedet 2. etg.

PROTOKOLL

Saksliste og referat:

1. Valg av møteleder: Trond Wika og desisjonsutvalg: Vigleik Haga, Jan-Erik Lund, Anne Sofie
Mentzen.

2. Navneopprop og godkjenning av deltagernes årsmøterettigheter.
Tilstede: Eva K. Brandth, Saska Cvijanovic, Inger Aardalsbakke, Ragni Einmo, Geir Allan Reitan,
Anne-Guri
Frøystein, Jan-Erik Lund, Anne-Sofie Mentzen, Solveig Lagos Andersen, Randi Elise Valla, Vigleik
Haga, Nina Malin
Skaret, Knut Solberg, Trond Wika.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent. Vigleik Haga kunne ønsket at årsmelding og regnskap sendes ut med sakspapirene.

4. Årsmelding 2010
Årsmelding godkjennes med følgende endringer: 3 siste setninger i avsnittet om kunstnerisk råd
strykes. Logo for
Nordland fylkeskommune og eierkommuner tas inn i årsmeldingen. Statistikk for konserter med
publikum bør tas inn.

5. Regnskap 2010
Revisorgodkjent årsregnskap foreligger ikke til årsmøtet. Styret gis fullmakt til midlertidig godkjenning
av regnskapet
når det er revisorgodkjent. Åresregnskapet for 2010 legges fram for årsmøtet for 2011 for endelig
godkjenning.

6.Budsjett 2011
Det er utarbeidet prosjektbudsjett for de to første produksjonene i 2011 samt utkast til årsbudsjett
som følger
søknader om driftstilskudd. Prosjekt- og årsbudsjettet oppdateres  fortløpende. Årsmøtet gir styret
fullmakt til å
godkjenne årsbudsjett.

7. Innkomne saker og forslag

8. Styrets og kunstnerisk råds planer for kommende år
Redegjørelse fra styreleder vedr. foreliggende planer.

9. Valg av kunstnerisk råd. Valg av leder for kunstnerisk råd.
Brønnøy: Gunn Sæther Vara: Geir Allan Reitan
Nesna: Solveig Lagos Andersen Vara: Tove Sjåfjell
Vefsn: Franziska Wika Vara: Toril Fosby
Rana: Anne Guri Frøystein Vara: Elin Korneliussen
Alstahaug: Inntil videre, Eva Brandth
Anne Guri innkaller til første møte innen utgangen av mai.

10. Godkjenning av nytt styre. Valg av styreleder.
Alstahaug/Leirfjord: Anne Sofie Mentzen Vara: Stein Ivar Mortensen
Rana: Torill Sæterstad Vara: Elena Jurievna Beck
Brønnøy: Geir Allan Reitan Vara.: Hans Kristian Edvardsen
Nesna: Inger Aardahlsbakke Vara: Sjur Berglann
Vefsn: Trond Wika Vara: Jan-Erik Lund
Leder av kunstnerisk råd.
Trond Wika velges som styreleder.

11. Protokoll undertegnes av desisjonsutvalget

Styremøte 1. oktober 2010 kl 11:00-12:45 Kulturskolen Mo i Rana

Tilstede: Torill Sæterstad, Trond Wika, Knut Solberg (pro.l.), på Skype: Geir Allan Reitan, tilgjengelig
på telefon: Anne
Sofie Mentzen

Saksliste og referat

1. Tornerose. Regnskap og rapport. Orientering om status.
Kunstnerisk, faglig og publikumsmessig har Tornerose vært en stor suksess. Etterarbeidet har vært
meget krevende
ettersom produsenten for oppsetningen ble sykemeldt og ikke kunne ta del i rapportskriving og
regnskapsarbeid som
forutsatt. Sekretæren som overtok arbeidet ble ferdig med sitt engasjement i Kulturskolen før
arbeidet var sluttført.
Nytilsatt sekretær, Nina Malin Skaret, har overtatt og vil sluttføre arbeidet.

2. Forslag fra kunstnerisk råd. Vedtak:

1) Blåsekvintett. Direkte avtale mellom kulturskolene i Vefsn og Rana. Samarbeid med Musikk i
Nordland (obo og
fagott). Jobbes med samling 6.-9. desember og turneuke til
våren.

2) Lytt på Nytt-veko. Uke 5 (31. januar – 4. februar), festivalkomponist: Wolfgang Plagge.
Bestillingsverk.
Sinfoniettabesetning, dir. Nicholas Carthy. Alle gruppene oppfordres til å komme
med innspill til program. Frist for tilbakemelding 1. november.

3) Konserter i forbindelse med cembaloinnvielse. Rundt påske.

4) Programforslag fra Helgeland Kammerkor:

Deus in adjutorium – 1. sats fra Monteverdi Vespers (1610)
Giovanni Gabrieli: O magnum mysterium
Buxtehude: Jesu, meines Lebens Leben
Purcell: Rejoice in the Lord alway
Händel: Sing ye to the Lord (fra Israel in Egypt)

Helgeland Sinfonietta – Händel Concerto Grosso

Mozart: Missa Brevis i d-moll KV 65
Morten Lauridsen: O magnum mysterium
Händel: Praise the Lord (fra Solomon)

Konsert på Mo som en del av Smeltedigelen (siste helg i oktober 2011) og i Mosjøen samme helg.

5) Operaprosjekt
Operagalla-program. Høst 2011. Ved egenproduksjon i Tiendebytte.
Evt. samarbeid med Toppen Sommermusikkskole som arbeider med mulighet for å sette opp en
kammeropera, for
eksempel Ravel: L’Enfant et les sortilèges.

6) Sinfoniettasamarbeid med Publiners.

3. Tidspunkt for felles møte styre og kunstnerisk råd.  Forslag fra KR om møtetid onsdag 27.10.10 kl
0930-1100 på
Mo i Rana var ikke mulig for Torill Sæterstad. Det forsøkes å
legge inn tid til møte i forbindelse med møtet vedr. KulHelg 11. og 12. november i Mosjøen.

4. Tiltredelse Prosjektleder/produsent. Arbeidsplan. Rutiner for rapportering.
Orientering ved styreleder om tilsetting og avtale om frikjøp. Gjennomgang ved Torill om vilkår og
rapportering vedr.
bevilgning fra Indre Helgeland Regionråd.

5. Evt.

ref.: Trond Wika

Styremøte 5. mars 2010 kl 13:00-14:00

Skype/telefonmøte

Deltakere: Torill Sæterstad, Anne Sofie Mentzen, Trond Wika, Geir Allan Reitan

Saksliste og referat

1. Tilsetting av Prosjektleder/Produsent.
Styret for Helgeland Sinfonietta har ved styremøte 5. mars 2010 vedtatt innstilling i rangert
rekkefølge til stillingen
som Prosjektleder/Produsent.

2. Fastsette tid og sted for årsmøte som i henhold til vedtektene skal avholdes innen utgangen av
april.
Tid: 23. april kl 14:00-16:00 sted: Rana Kulturskole, Kammersalen

3. Vedtak vedr. prosjekt høsten 2010.
Prosjektene gjennomføres i henhold til årsplan med foreløpig vedtak.
a) Tiendebytte 19. – 26. september. Orgelfestival, Innvielse av nytt orgel og nybygd flamsk 2 manuals
cembalo.
Poulenc Orgelkonsert, Bach Brandenburgkonsert 2 og 5.
b) Smeltedigelen. Konserter og plateinnspilling med verker av Bodvar D. Moe.

4. Orientering om status Tornerose.
Orientering ved leder om status m.h.t. finansiering, etc.

ref. Trond Wika
Møtet ble vanskeliggjort av delvis sviktende nettforbindelse

Styremøte 23. oktober 2009 kl 1300

Kulturverkstedet Mosjøen
Deltakere: Torill Sæterstad, Anne Sofie Mentzen, Trond Wika, Geir Allan Reitan

Saksliste og referat

1. Oppdatering til Brønnøysundregistrene
Dokumentene underskrevet av styret og sendt inn.

2. Status partnerskapsavtaler
Orientering fra Torill vedr. avtale med Indre Helgeland regionråd og fra Trond vedr. Helgeland
regionråd. Sør-
Helgeland har ennå ikke behandlet søknaden.

3. Tilsetting av prosjektleder
Styret vedtar å lyse ut engasjementsstilling som prosjektleder/produsent på grunnlag av
partneskapsavtalene.
Stillingsstørrelsen avventes fastsatt til vedtak i Sør-Helgeland regionråd foreligger.

4. Engasjement av kunstnerisk leder
Styret går inn for å knytte dirigenten Nicholas Carthy til Helgeland Sinfonietta som kunstnerisk
leder.

5. Orientering om framdrift i vedtatte produksjoner
Orientering om status for “Lytt på nytt – veko” i februar og “Tornerose” i mai/juni.

6. Kunstneriske prosjekt på idé-stadiet
Kunstnerisk råd henstilles om å legge fram mer detaljerte programplaner for høsten 2010 og
senere.

7. Evt.
Innvielse av nytt orgel i Dolstad kirke og Instrumentbankens cembalo i tilknytning til
Tiendebytte – Musikkfest i
Mosjøen 19. – 26. september 2010. Det foreslås å henstille Musikk i Nordland om å legge sin
distriktsmusikersamling
til denne festivalen.

ref. Trond Wika

Styremøte 1. oktober 2009 kl 0930

sted: Kulturskolen Mo i Rana
Tilstede: Torill Sæterstad og Trond Wika.
Anne Sofie Mentzen og Geir Allan Reitan med på møtet via høyttalende telefon.

Saksliste og referat

1. Orientering om sommerens turnéer med Markens Grøde
Trond orienterte om turnéene i Serbia og Nordland som begge må betegnes som særdeles
vellykkede, kunstnerisk sett. I Serbia hadde vi engasjert Thomas Rimul som dirigent og han
gjennomførte den krevende oppgaven med dyktighet og stort engasjement. Med en
forholdsvis stor orkesterbesetning ble det gjennomført meget gode framføringer som fikk
svært god mottakelse hos publikum. Spesielt ved framføringen i Beograd bidro de særdeles
gode tekniske og akkustiske forutsetningene til en minneverdig forestilling.
Det ble en stor utfordring å realisere turnéen i Nordland da vår samarbeidspartner, Norsk-
Jugoslavisk Vennskapssamband, trakk seg på meget kort varsel og den måtte gjennomføres
uten medvirkning av Royal Strings fra Beograd. Ved hjelp av dyktige innleide musikere og i
særdeleshet Nicholas Carthys innsiktsfulle og inspirerende ledelse, ble imidlertid Nordlandsturnéen
med en noe mindre besetning et nytt høydepunkt.

2. Forslag fra kunstnerisk råd
Vedtak med utgangspunkt i referat fra møter i kunstnerisk råd 18.08.2009 og 17.09.2009:
a) Helgeland Sinfonietta engasjerer Nicholas Carthy som kunstnerisk leder.
b) Lytt på Nytt – veko 1. – 5. februar 2010. Bjørn Alterhaug er festivalkomponist. Det
oppfordres om å komme med programforslag. Produsent: Vefsn v/Trond Wika
c) Ballettforestillingen “Tornerose” i tidsrommet 30. mai – 5. juni 2010. Nicholas Carthy er
forespurt om å være dirigent. Han har anledning og har sagt seg meget interessert. Det
søkes om midler for å integrere musikkstudenter i gymnasalder i prosjektet. Produsent:
Rana v/Elena Jurievna Beck.
Øvrige uprioriterte prosjekter som må utvikles før evt. vedtak om gjennomføring:
Barneopera, Operagalla, Saturn Rings, Båsmo-koret og Bodvar Moe, Mendelssohns
dobbelkonsert og strykersymfoni, Blåsekvintett 2010, regionalt samarbeid

3. Orientering om partnerskapsavtale
Det ble orientert om partnerskapsavtaler mellom regionrådene på Helgeland og Nordland
Fylkeskommune vedr. Helgeland Sinfonietta. Helgeland Regionråd innvilget søknad med 1/3
av omsøkt beløp med utfordring til de andre tor regionrådene om å bevilge tilsvarende. Torill
gjorde rede for årsaken til at Rana Kulturskolemåtte måtte stile egen søknad til Indre
Helgeland Regionråd på vegne av Helgeland Sinfonietta. Denne søknaden er innvilget. Sør-
Helgeland Regionråd har ennå ikke behandlet saken. Prosjektet, som bl.a. innebærer at
Helgeland Sinfonietta tilsetter prosjektleder, ser ut til å kunne gi helt nye muligheter.

4. Evt.
Samarbeidsproblematikken mellom Distriktsmusikerne/Helgeland Sinfonietta og det frivillige
musikkliv ble diskutert med utgangspunkt i behovet for orkester ved større oppsetninger.
Neste styremøte blir fredag 23. oktober 2009 kl 13:00 – 16:00 på Kulturverkstedet i Mosjøen.
ref. Trond Wika

Årsmøte i Helgeland Sinfonietta

29. april 2009 kl 10:00-12:00 på Kulturverkstedet i Mosjøen
Til stede: Trond Wika, Ragni Einmo, Veronica Slettebakk, Elin Corneliussen, Torill Sæterstad, Geir
Allan Reitan,
Anne Guri Frøystein, Gunnar Sandkvist, Franziska Wika
Sak 6: Jan Erik Lund, Åse Granmo, Stein Ivar Mortensen, Hans Kristian Edvardsen

Saksliste og referat:
Valg av møteleder og desisjonsutvalg på tre personer
Trond Wika ble valgt som møteleder
Geir Allan Reitan, Gunnar Sandkvist, Ragni Einmo ble valgt i disisjonsutvalget
Franziska Wika ble valgt som referent

Navneopprop og godkjenning av deltagernes årsmøterettigheter
Alle årsmøtedeltakere har årsmøterettigheter.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste godkjent.

Årsmelding 2008
Trond Wika leste opp årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding enstemmig vedtatt med følgende tilføringer:
Navneliste på prosjekt Geir Tveitt og Olav H. Hauges 100 års jubileum, Øyvind Lunde  arrangør for
100 hardingtonar.

Revidert regnskap 2008
Vedtak: Regnskap enstemmig vedtatt.
Det legges fram prosjektregnskap for hvert prosjekt 2009 forelegges styret før neste årsmøte.

Innkomne saker og forslag
– Budsjett for kommende år. Dette innbærer vedtaksendring
– Orientering ved Jan Erik Lund om opprettelse av partnerskapsavtale mellom Helgeland Regionråd
og Nordland
Fylkeskommune 2009-2012.

Styrets og kunstnerisk råds planer for kommende år
Tidligmusikk konserter med samtlige Bach: Brandenburg-konserter.
Stravinskij: Historien om en soldat (gjenopptakelse m/Hallvard Holmen NT)
KAMMERGALLA
Joseph Haydn: Fløyte Trio: the London Trio
Beethoven: En av hans Stryketrioer
Wolfgang Amadeus Mozart: Flutequartett no 2.
dette kan bli en kammeraften med et mer klassisk stoff.

Barokk opera: Pergolesi: La Serva Padrona (gjenopptakelse)
Tilby samarbeid med kor for å framføre et juleoratorium eller et annet verk som passer før jul.
Festivalkomponist Lytt på nytt – veko 2010: Rolf Wallin
Forslag fra årsmøte til kunstnerisk råd:  oppsetning “Spellmann på taket”
Vedtak: Planer tas til orientering. Kunstnerisk råd samler forslagene og lager prioritering.  Kunstnerisk
råd skal ha to
møter i året (april og oktober) knyttet til  søknadsfrister. Styret skal ha møte påfølgende uke.

Valg av kunstnerisk råd. Valg av leder for kunstnerisk råd.
Vedtak:
Vefsn: Håvard Vegge vara: Franziska Wika
Rana: Anne Guri Frøyland vara: Øyvind Lunde
Brønnøy: Gunn Sæther vara: Geir Allan Reitan
Nesna: Sjur Berglann vara: Tove Sjåfjell (med forbehold)
Frilanser:  Tor Petter Ånes          vara: Kjell Joar Petersen Øverleir
Kunstnerisk råd konstituerer seg selv. Anne Guri Frøyland innkaller til telefonmøte.

Godkjenning av nytt styre. Valg av styreleder.
Vedtak:
Vefsn: Trond Wika vara: Jan Erik Lund
Rana: Torill Sæterstad vara: Elena Beck
Brønnøy: Geir Allan Reitan vara: Hans Kristian Edvardsen
Nesna: Sjur Berglann vara: Tove Sjåfjell (med forbehold)
Styreleder: Trond Wika er enstemmig valgt

Protokoll undertegnes av desisjonsutvalget

Gunnar Sundkvist Geir Allan Reitan Ragni Einmo
Sign. Sign. Sign.

Referent: Franziska Wika Mosjøen, 29. april 2009
sign.

Styremøte (telefonmøte) 12. juni 2008 kl 11:00
tilstede: Pål Johnsen, Torill Sæterstad, Geir Allan Reitan, Trond Wika

Sak: Forslag fra Kunstnerisk råd prosjekter 2008/2009

Vedtak: Styret tar rådets forslag til følge og går inn for å gjennomføre følgende prosjekt høsten 2008:
1. Modest Mussorgskij: Bilder fra en utstilling, arr.: Sigmund Lillebjerka. Framføringer 22. og 23.
september i Mosjøen
og samme uke på Nesna. Produsentansvar: Vefsn. Produksjonen tilbys DKS for evt. senere
gjenopptakelse..
2. Geirr Tveitt 100 år. Framføringer Mo i Rana, Mosjøen, Nesna og Alkstahaug i uke 43.
Produsentansvar: Rana
3. Bodvar Moe: Skjømmingsmesse i samarbeid med Helgeland Kammerkor og Kirkefest 2008.
Framføringer Mo i
Rana, Nesna og Mosjøen 26. – 28. september. Produsentansvar: Vefsn

Styret går inn for å gjennomføre rådets foreløpige forslag for 2009:
1. Markens grøde. Filmfestival i Beograd i januar. Åpning av Hamsun senteret i august med
påfølgende turné i
Nordland. Produsentansvar: Vefsn
2. Lytt på nytt – veko. Tidsrom og medv. fastsettes senere.
3. Brandenburg konsertene. Barokkmusikk prosjekt i tidsrommet mars/april. Produsentansvar: Nesna
4. Helgeland underground. Ny musikk prosjekt i forbindelse med festivalen Smeltedigelen.
Produsentansvar: Rana

Det ble referert til søknaden om ensemblestøtte til Norsk Kulturråd og prosjektplanen som var
vedlagt.

ref.: Trond Wika

Årsmøte i Helgeland Sinfonietta
21. april 2008
kl. 19.00 på Kulturverkstedet, Mosjøen

Referat

1. Valg av møteleder – Trond Wika
Referent – Franziska Wika
Disisjonsutvalg – Gunnar Sandkvist, Geir Allan Reitan, Eline Sundal

2. Frammøtte: Veronika Slettebakk, Vera Kalmykova, Randi Elise Valla, Toril Fosby, Ragni Einmo,
Vigleik Haga, Geir
Allan Reitan, Franziska Wika, Anne Guri Frøyland, Gunnar Sandkvist, Trond Wika

3. Godkjenning av saksliste – enstemmig godkjent

4. Årsmelding ved styreleder Trond Wika – enstemmig godkjent

5. Regnskap – enstemmig godkjent

6. Innkomne saker og forslag: Styreleder informerte om møter med Innovasjon Norge, kulturkomitéen
i Fylkestinget,
søknad om etablererstøtte for utstyr til orkesterkontor på Kulturverkstedet.
Videre ble det diskutert: – kulturskolerektorenes rolle i HS – Rullering av musikere ved prosjekter
– Bestilling av fellesverk

7. Innkomne programforslag ved leder i kunstnerisk råd Eline Sundal
Tilleggsforslag: – Geir Tveitt 100 år – Johannespasjon – Workshops for komponister og
amatørkomponister. Det ble
drøftet distriktsmusikersamlinger på Helgeland. Anne Guri/Geir Allan tar kontakt med Musikk i
Nordland.
Prioriteringsliste høst 2008: 1. Tiendebytte 2. Kammergalla

8. Valg av kunstnerisk råd
Nesna: Eline Sundal (Leder) vara: Sjur Berglann
Vefsn: Håvard Vegge vara: Vera Kalmykova
Rana: Anne Guri Frøystein vara: Øyvind Lunde
Brønnøy: Gunn Sather vara: Geir Allan Reitan
Free-lance: Franziska Wika vara: Georgy Kalmykov

9. Valg av styreleder: Trond Wika enstemmig valgt
Godkjenning av nytt styre
Vefsn: Trond Wika vara: Ragni Einmo
Nesna: Pål Johnsen vara: Sjur Berglann
Rana: Torill Sætherstad vara: Anne Guri Frøyland
Brønnøy: Hans Christian Edvardsen Vara: Geir Allan Reitan

10. Protokoll undertegnes

Geir A. Reitan Gunnar Sandkvist Eline Sundal

(sign.) (sign.) (sign.)

Mosjøen, 21.05.2008

Referent: Franziska Wika

Årsmøte i Helgeland Sinfonietta

21. april 2008 kl 19:00 på Kulturverkstedet i Mosjøen

Saksliste:

1. Valg av møteleder og desisjonsutvalg på tre personer
2. Navneopprop og godkjenning av deltagernes årsmøterettigheter.
3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
4. Årsmelding 2007
5. Revidert regnskap 2007
6. Innkomne saker og forslag
7. Styrets og kunstnerisk råds planer for kommende år
8. Valg av kunstnerisk råd. Valg av leder for kunstnerisk råd.
9. Godkjenning av nytt styre. Valg av styreleder.
10. Protokoll undertegnes av desisjonsutvalget

Innkomne saker:
1. Orientering ved styreleder om arbeidet for å etablere en sekretariats- og produsentfunksjon med
felles kontor og
arkiv i samarbeid med andre orkester- og kursvirksomheter.

Innkomne programforslag:
Tidlig musikk konsert med samtlige Bach: Brandenburg-konserter.
Konsert tittel VANNBØTTA I KONSERT ??? HELGELAND UNDERGROUND?? noen andre forslag??
Martin Bresnick: The Bucket rider
Britten Benjamin: The turn of the screw
Drage, Bjørn Andor: Underground
Ibert, Jaques: Cinq pieces en trio
Ligeti, György: Kammerkonzert.
KAMMERGALLA
Joseph Haydn: Fløyte Trio: the London Trio
Beethoven: En av hans Stryke trioer
Wolfgang Amadeus Mozart: Flutequartet no 2
m.m. dette kan jo bli en kammeraften med et mer klassisk stoff.
Barokk opera
Pergolesi: La Serva Padrona
Mussorgskij: Bilder fra en utstilling arr: Sigmund Lillebjerka
Jaques Ibert: Divertissement
Bodvar Moe: Skjømmingsmesse. Oppdrag sammen med Helgeland Kammerkor på Mo i Rana 26.
september.
Skjømmingsmesse som avslutning av Musikkfest i Tiendebytte 28. september sammen med kantate
130 av J. S.
Bach som er skrevet til Mikkelsmesse.
Tilby samarbeid med kor for å framføre et juleoratorium eller et annet verk som passer før jul.
2009 Markens Grøde ved filmfestival i Beograd i januar og ved åpningen av Hamsun museet i august
med påfølgende
turné i Nordland.
Festivalkomponist Lytt på nytt – veko 2009: Lasse Thoresen? Maja Solveig Kjelstrup Ratkje?

REFERAT fra Årsmøte i Helgeland Sinfonietta
fredag 20. april 2007 kl.13:00-15:00 Kulturverkstedet, Mosjøen

Tilstede: Rana: Øyvind Lunde, Torill Sæterstad, Elena Bech
Brønnøy: Gunn Sæter
Vefsn: Trond Wika, Ragni Einmo, Toril Fosby, Brith-Johanne Nikolaisen, Vera Kalmykova, Håvard
Vegge
Nesna: hadde meldt forfall
Freelancere: Franziska Wika

1. Godkjenning av innkalling og saksliste – Godkjent

2. Valg av møteleder og referent. Som møteleder: Trond Wika; som referent: Håvard Vegge

3. Årsmelding for 2006

Årsmeldingen ble lest opp av møteleder og godkjent med følgende juseringer:
a) I punkt 1 ”Lytt på nytt” skal kun HS-produksjon nevnes.
b) Det bemerkes at de to”norske” produksjonene kun er blitt fremført i Mosjøen.
c) Under ”Kunstnerisk råd” endres i andre setning ”en del” til ”liten aktivitet som HS for øvrig”

4. Regnskap 2006. Regnskapet gjenspeiler at det sammenlignet med tidligere har vært lavere
aktivitet. Tas til
etterretning.

5. Innkomne saker: Forslag fra Torill Sæterstad vedr. vedtekter m.m. – se vedlegg

Det var kommet innspill fra KammeRana ved Torill Sæterstad i 7 punkter. Det første og mest
omfattende punktet var
forslaget om Vedtektsendringer. Det ble framlagt et forslag til nye vedtekter som ble relativt grundig
gjennomgått og
enstemmig vedtatt med følgende endringer/tilføyelser
a) Under ”Organisering” pkt A) tilføyes ”…og leder for Kunstnerisk Råd”
b) Under ”Økonomi” strykes de to første setninger. Det starter da med ”Kostnader knyttet til
Styrets og Kunstnerisk
Råds møter…”
c) Under ”Årsmøte” strykes i første ledd stemmerett. Punkt 3 rykker fram og blir punkt 1. Punkt 4
strykes.
Gammelt punkt 1 og 2 rykker ned og kommer etter tilføyelsen: Stemmerett har:.

Det bør bemerkes at man hadde en et fruktbart ordskifte om hvem som kan defineres som
medlemmer og følgelig
både ha stemmerett og være valgbare, og hvem som kun kan ha møte og talerett.

Punkt 5 i innkomne saker omhandlet at HS skal gjøre vedtak om henvende seg til Helgeland
Kulturforum og be om at
en det opprettes en produsentstilling for HS. Enstemmig vedtatt. Rana v/Torill Sæterstad tar initiativ
overfor HKF.

Punkt 6 om hva som defineres som HS-prosjekt overlates til Styret og Kunstnerisk Råd.
Punkt 7 og 8 Avgjøres av styret.
6. Styrerepresentatsjon (med vararep.) fra Distriktsmusikergruppene/Kulturskolene
Valg av styrerepresentant for freelancere/studenter
Rana: Torill Sæterstad, Elena Bech
Brønnøy: Geir Allan, Gunn Sæther
Nesna: Eline Sundal, Pål Johnsen
Vefsn: Trond Wika, Brith-Johanne Nikolaisen

7. Distriktsmusikerrepresentasjon til Kunstnerisk Råd
Valg av student/freelance-representant til Kunstnerisk Råd
Rana: Anne Guri Frøystein, Øyvind Lunde
Brønnøy: Gunn Sæter, Geir Allan
Nesna: Eline Sundal, Pål Johnsen
Vefsn: Håvard Vegge, Vera Kalmykova
Freelance: Franziska Wika , Henrik Madsen

8. Valg av leder
Trond Wika ble enstemmig gjenvalgt som leder ved akklamasjon

9. Handlingsplan for sesongen 2007/2008
Det ble overlatt til Kunstnerisk Råd å gi styret forslag for prosjekter kommende sesong.

10. Budsjett
Praksisen med prosjektstyrt økonomi fortsettes. Budsjett og regnskap gjøres opp for det enkelte
prosjekt

Sluttkommentar: Referenten tillater seg å bemerke at Eventuelt ikke var satt opp på dagsorden, og at
to timer viste
seg å være noe knapp tid.

Mosjøen 26. april 2007
Håvard Vegge
referent

Årsmøte 21. april 2006 kl 1300 Kulturverkstedet Mosjøen

Tilstede:
Geir Allan Reitan, Pål Johnsen, Julie B Treimo, Jan Erik Lund, Elisabeth N. Øyen
Maren L. Pettersen, Franziska Wika, Trond Wika, Ane Rypdal, Randi Elise Valla, Toril Fosby, Brith-
Johanne
Nikolaisen, Håvard Vegge, Uten stemmerett: Vigleik Haga

Saksliste og Referat

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent, men det ble bemerket at for fremtiden må innkallingen også sendes ut som e-post eller
brev til alle
møteberettigede, i tillegg til å bekjentgjøres på hjemmesidene. Adresse- og e-post liste må
oppdateres.

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder Trond Wika
Referent Håvard Vegge

3. Årsmelding for 2005
Årsmeldingen ble lest opp av møteleder. Det ble stilt spørsmål om publikumsbesøk under Ny
Musikk-uka og om ikke
HS kan søke regionaltilskudd selv. Regionaltilskudd må søkes gjennom Helgeland Kulturforum.
Regionaltilskudd er
fylkeskommunale midler som utløses på grunnlag av bevilgninger fra kommuner og regionråd, og
som Helgeland
Kulturforum administrerer på vegne av regionrådene.

Årsmelding godkjent

4. Regnskap for 2005
Regnskapet med revisjonsberetning ble fremlagt og gjennomgått av møteleder. Prosjektregnskap ble
fremvist til
gjennomsyn for interesserte. Møteleder kommenterte at på grunn av manglende utbetaling av
forventet
fylkeskommunalt regionaltilskudd på kr 50.000,- har HS nå ingen økonomisk buffer for fremtidige
prosjekt.

Regnskapet godkjent

5. Innkomne saker:
Forslag til nye vedtekter fra Vigleik Haga
På HSs idédugnad i Mosjøen desember 2005 tok Vigleik Haga velvillig på seg oppgaven å se på HSs
vedtekter, og å
komme med forslag til nye vedtekter.

Forslaget var sendt på høring hos berørte kulturskoler ettersom hovedpunktet i vedtektsforslaget er
at styret i HS skal
utgjøres av rektorene med distriktsmusikere ansatt. Rektorene (eller deres delegerte) fra de fire
kommunene med
distriktsmusikere på Helgeland hadde sammen med Vigleik Haga gjennomgått forslag til nye
vedtekter forut for
årsmøtet uten å komme helt i mål. Det ble dessuten åpnet for diskusjon på årsmøtet. På den ene
side synes det klart
at rektorene er de som har det formelle ansvar for sine distriktsmusikere og disponerer over deres
utøvende virke. På
den annen har HS til nå vært musiker-drevet, hvor all jobben (konsert/prosjekt-produksjon, herunder
leie av lokaler,
noter, ekstramusikere, dirigenter, kontraktskriving, lønn, RDO (reise, diett og opphold) etc, etc har
vært vederlagsfritt
utført av noen få ildsjeler blant musikerne. Håpet er nå å få brakt dette et skritt videre. En rekke
spørsmål om
ansvarsfordelingen mellom styringsutvalg og kunstnerisk råd ble tatt opp. Hvem har f.eks. ansvar for
å skaffe tilveie
ekstern finansiering. De tilstedeværende rektorene sa seg ikke villige til å påta seg denne omfatte
jobben av
tidsmessige grunner. Det ble uttrykt behov for en daglig ledelse som ivaretar de produsentmessige
funksjoner for HS.
I debatten om organisasjonsform ble også idé om HS som fast ensemble luftet. Det viste seg at det
er en del
uavklarte spørsmål i forhold til vedtektsforslaget og at det er behov for avklaring på en del sentrale
punkter.

Vedtak: Forslaget blir utsatt til ekstraordinært årsmøte, etter at rektorene har blitt enige om et
omforent forslag til
vedtekter. Jan Erik Lund tar initiativ overfor de øvrige rektorer.

6. Styrerepresentasjon fra Distriktsmusikergruppene.
Valg av styrerepresentant for free-lancere og studenter
Nesna: Sjur Berglann, vara: oppgis når besetning til høsten er klar

Brønnøy: Gunn Sæter, vara: Geir Allan Reitan

Rana: Julie B. Treimo, vara: Vibeke Pedersen

Vefsn: Trond Wika, vara: Brith-Johanne Nikolaisen

Free-lance/studenter: Henrik Madsen, vara: Violetta Kivaeva Sørensen

7. Distriktsmusikerrepresentasjon til Kunstnerisk råd
Valg av student/freelance-representant til Kunstnerisk råd
Nesna: Sjur Berglann

Brønnøy: Gunn Sæter

Rana: Øyvind Lunde (under forutsetning av vedtektsendring)

Vefsn: Håvard Vegge

Free-lance: Franziska Wika

8. Valg av leder
Trond Wika sa seg villig til å være leder frem til ekstraordinært årsmøte.

9. Handlingsplan for sesongen 2006/2007
Rana: -ingen innspill før vedtektsendring

Nesna: -Barokkproduksjon, men ikke konkret før nye musikere er på plass.

Brønnøy: -Ny musikk, sender nærmere informasjon

Vefsn: -Deltakelse ved Festspillene I Nord-Norge 2007 hvor Helgeland skal være markeringsdistrikt.
For eksempel
”Markens Grøde”
-Musikkteaterproduksjon i samarbeid med Nordland Teater under Musikkfest i Tiendebytte
(september 2006)
-Ny-musikk-uke ”Lytt på Nytt” (ant. uke 5 2007), festivalkomponist ant. Frode Fjellheim

Studenter: -”Peer Gynt” (Grieg) høst 2006 ifm Ibsen-jubileum
Forøvrig kom det forslag om å få til produksjon som kan spilles i alle DM-vertskommuner.

Videre ble det foreslått at HS bør være tilstede ved de regionale festivaler som Havmanndagene,
Tiendebytte,
Torghattenfestivalen, Roots-festivalen.

Et forslag om ”Frank Zappa – John Cage – konsert” à la Det Norske Blåse-Ensemble ble også
fremlagt.

10) Eventuelt (ikke på sakslisten)

Vigleik Haga konstaterer at rektorene også i følge gamle vedtekter må ha både møte- og stemmerett
på årsmøtet.
Det ble oppfordret til å vitalisere diskusjonsforumet på nettsiden for programforslag, utveksling av
idéer og konstruktiv
kritikk. klikk: forum
Brukernavn: ”felles”
Passord: ”harmona”

Møtet hevet kl 15:30

Håvard Vegge
Referent

Styremøte 22. mars 2006 kl 0900 (telefonmøte)

Deltakere: Julie Treimo, Sjur Berglann, Violetta Kivaeva Sørensen, Trond Wika

Saksliste og referat*

1. Økonomisk status etter Markens Grøde
* Som følge av kansellering av fly på hjemreisen og ettersom vi ikke hadde gjennomgående billetter,
påløp det en
ekstra kostnad for fly- og togbilletter fra Værnes på nærmere kr. 20.000,-. Med tilsagn om
økonomiske tilskudd ligger
det an til et underskudd på ca. kr. 13.000,- på dette prosjektet.

2. Vedtektsendringer. Forslag fra Vigleik Haga
* Det foreligger ikke noe endelig forslag, men han jobber med saken. Forslaget sendes ut straks det
er ferdig.

3. Årsmøte. Oppnevning av styremedlemmer. Kandidater til kunstnerisk råd. Forslag til
handlingsplan.
* Innen uke 14 foretas oppnevning av styrerepresentanter med vara fra distriktsmusikergruppene.
Dette bør av hensyn
til hovedpunktet i forslaget til vedtektsendring være rektor i de respektive musikk-/kulturskolene eller
ansatt med
fullmakt fra rektor til disponering av musikerressurs.
Til årsmøtet bør det også foreligge kandidater fra distriktsmusikergruppene til kunstnerisk råd.
Forslag til handlingsplan for sesongen 2006/2007 sendes til post@helgelandsinfonietta.no før
årsmøtet.

4. Evt.
* Ingen saker

ref. Trond

Styremøte 7. februar 2006 kl 1230 (telefonmøte)

Deltakere: Torill Sæterstad, Trond Wika, Jarle Kristoffersen, Geir Allan Reitan, Violetta Kivaeva
Sørensen(til 1300)

Sakslisteog referat*

1. Markens Grøde – Mountain Film Festival Skottland. Status
*Opplegget for turnéen og økonomisk status gjennomgått.

2. Tilskudd 2005. Manglende utbetaling fra Nordland Fylke.
*Fylket mener ikke å ha mottatt søknad fra Helgeland Kulturforum som for sin del viser til gjenpart av
søknaden.
Saken blir fulgt opp av sekretær for kulturforum.

3. Samarbeid Royal Strings of St. George. Status NORAD-tilskudd
*NORAD har svart at omfanget på prosjektet ligger over deres økonomiske kapasitet. De har sendt
saken over til UD.
Planlagt samarbeidsprosjekt sommeren 2006 henger i en meget tynn tråd.

4. Klassisk utflukt
*Turnéen som var planlagt til rett etter påske utsettes til regnskapet er gjort opp etter
skottlandsturnéen.

5. Forslag til vedtektsendringer fra Vigleik Haga.
*Endelig forslag til vedtektsendring må foreligge til utsendelse medio mars.

6. Fastsetting av dato for årsmøte.
*Årsmøtet finner sted på dagtid fredag 21. april på Kulturverkstedet i Mosjøen. Innkalling blir sendt
innen 24. mars

7. Evt.
*Det avtales nytt telefonmøte etter turnéen til Skottland.

Idé-dugnad for Helgeland Sinfonietta
Kulturverkstedet Mosjøen 9.desember 2005 kl 1400-1600.

Tilstede:
fra Vefsn-Ensemblet: Trond Wika, Randi Elise Valla, Brith-Johanne Nikolaisen, Toril Fosby, Ragni
Einmo, Håvard
Vegge
fra KammeRana: Anne Guri Frøystein, Marte Bjerke, Elin Korneliussen, Torgeir Kinne Solsvik, Elena
Jurievna Bech,
Toril Sæterstad
fra Rana kommune: Vigleik Haga
fra Trio Nesna: Pål Johnsen
fra MVS: Elisabeth Øyen og Tine Tønder (elever)

Trond innledet først med en kort orientering om Kulturverkstedet. Deretter et resymé om Helgeland
Sinfonietta:

Helgeland Sinfonietta (i det videre kalt HS) ble stiftet 17. april 1998 ifm et kor- og orkesterprosjekt.
HS har siden den
gang gjennomført 65 større og mindre produksjoner. HS skulle være kunstnerdrevet og drives
prosjektbasert, hvor
hvert prosjekt tilstrebes å gå i økonomisk balanse og hvor et eventuelt overskudd pløyes tilbake i HS
som grunnlag
for nye prosjekt. HS utgjøres av musikere fra distriksmusikergruppene (i det videre DM) på
Helgeland, freelancere,
dyktige amatører og studenter/elever. Pga manglende økonomisk fundament kan ikke HS betale DM
for
musikertjenester utover dekning av reise- og oppholdskostnader.

Tilskuddsfundamentet til HS utgjør 50000,- fra Nordland Fylke, 50000,- fra Helgeland Regionråd med
fordelingen15000,- fra Vefsn kommune, 15000,- fra Rana kommune og 20000,- fra Helgeland
Kulturforum.

Siste årsmøte for HS ble avholdt på Sømna våren 2005. Så langt er handlingsplanen som ble vedtatt
der gjennomført.
Neste HS prosjekt er ”Lytt på nytt” i Mosjøen uke5 2006, og deretter stumfilmen ”Markens grøde” til
”Mountain Film
Festival” i FortWilliams, Skottland, 10.-15-februar 2006. Det er også planlagt en ”Klassisk utflukt”
våren 2006, med
forslag om å gjennomføre denne i uka etter påske.

Videre har HS etablert et samarbeid med ”Royal Strings og St. George” i Serbia. Til dette
samarbeidet er det søkt
NORAD-midler.

Her ble det gitt ordet fritt hvor tanken opprinnelig var å ha en idémyldring omkring aktiviteten og hvilke
samarbeidsprosjketer musikerne ønsker å gjennomføre. Det skulle vise seg og bli vel så mye en
diskusjon om
organisasjonsformen.

Anne Guri: Hvorfor har vi HS? Og hvem administrerer HS? Burde ikke administrasjonen av HS være
lagt til
Kulturskoleadministrasjonene?

Elena: Hvilken handlingsplan? Når ble den vedtatt? Var det virkelig et årsmøte på Sømna? Er ikke
dette en oppgave
for styret?

Toril F: Målet med HS må være at det fører til mer samarbeid mellom DM-gruppene
Trond: HS bør også være en attraktiv samarbeidspartner for kor og lignende.

Vigleik: Det er uakseptabelt å skulle legge HS ned eller bare la det forsvinne. Men hva skal HS
være?
Det står i vedtektene at HS ”inntil videre er organsiert som en forening” Hva ligger det i dette inntil
videre? Sett med
mine øyne er HS de facto mer en stiftelse enn en forening.

Trond:  Det er et krav at HS må være registrert i Brønnøysundregistrene for å kunne motta tilskudd.
Foreningsformen
ble ansett som den mest hensiktsmessige ved etableringen.

Her minnet Trond på noe av HS historikk. Da HS ble opprettet  var intensjonen at kommunene på
Helgeland skulle
bidra årlig med 1,- (én krone) per innbygger. Småkommunene, som for eksempel Lurøy, var raskt ut
med å betale sine
ca 2000,-. Hos de større kommunene satt disse pengene noe lenger inne. Med opprettelsen av
Helgeland Kulturforum
ble den finansieringa så å si sparket under beina på HS (Da Helgeland Kulturforum skulle ha identisk
finansieringsmodell, og det således ble tvil om dette var de samme pengene).

Anne Guri: Kunne de sammen midlene vært fordelt til DM-gruppene? Er vi i ferd med å
overbyråkratisere kulturlivet på
Helgeland?

Vigleik: Problemet med å holde på med ”noe som er organisert” er å ha kontroll på ressursene og
styring med
aktiviteten.

Trond: I utgangspunktet var HS ment å være musikerstyrt

Toril S: Må det hete HS for at vi skal kunne samarbeide? Med kunstneriskvilje kan Rana, Nesna og
Vefsn få til mye,
men kan samarbeidet organiseres annerledes? MiN sier at vi skal fokusere på prosjekt, og da vil
prosjektets innhold
avgjøre om man får støtte. Hva kan vi få til?

Ragni: Er det mer praktisk å leie inn freelancere over HS enn gjennom kommunale
kanaler/budsjetter?

Pål: HS er viktig for en liten plass som Nesna. Det å ha en slik organisasjon/samarbeidsforum er
viktig for musikernes
egenutvikling. For Nesna er det viktig å kunne komme ut og samarbeide med andre musikere i
regionen.

Marte: Alle her vil ha mer samarbeid og det er flott. Jeg tror vi må gjøre det så enkelt som mulig.

Trond: Ideelt sett kunne HS være med på å finansiere DM-gruppenes egeninntjening. Men det må
være likt for alle.
Prinsipielt dekker HS pr i dag reise og opphold for DM, – lønn dekkes av DM-vertskommune.

Toril S.: Vi må være klar over at det er forskjellige inntjeningskrav i Rana og Vefsn kommune

(Her var det noe usikkerhet, men ettersom rektor fra Vefsn ikke var tilstede, kunne det ikke bringes til
klarhet)

Anne Guri: Alle ønsker mer samarbeid. Hvordan skal vi organsiere. Det virker for tilfeldig.
FORSLAG: Kulturskolerektorer utgjør styret, kunstnerisk råd settes sammen av musikere.

Trond: FORSLAG opprettholde styre à la i dag, men med en tilsatt daglig leder. Dette kan være en
stilling for
eksempel kombinert med organisering av annen lignende aktivitet og kursvirksomhet.

Pål: Musikerne må komme med ideer, administrasjonen må avgjøre. Vi kan ikke kjøre prosjekter før
vi vet at vi går i
balanse. Det må ikke bli for mye administrasjon rundt det hele. Gjerne en årsplan med for eksempel
fire store
prosjekter. Vi må tenke på brukerne våre.

Vigleik: Spørsmålet om daglig leder eller produsent er et faglig spørsmål som vi foreløpig kan legge
til side.
Spørsmålet om refusjon eller ikke, tjenestene må uansett betales, kan også legges til side i forhold til
organisasjonsdiskusjonen.
FORSLAG: Det øverste beslutningsorgan må bestå av dem som sitter på ressursene (dvs
økonomien og
musikertjenestene) det er Kulturskolerektorene. Det bør være musikerne som driver det kunstneriske,
gjennom års
eller halvårsplaner som forelegges styret/styringsgruppa.

Elena: Var det et beslutningsdyktig årsmøte i Sømna? Ble ikke vedtektene endret på et styremøte?
Ny-musikk-uke og
Tiendebytte hører ikke under HS, det er for lokalt. ”Markens grøde”-prosjektet er mer regionalt.

Trond: Årsmøtet i Sømna var beslutningsdyktig. Vedtektene ble siste gang endret på årsmøtet i
2003.

Vigleik: Man må se på vedtektene, og et eventuelle endringsforslag må sendes ut på forhånd. Det er
viktig å skille
mellom produksjoner og arrangementer.

Pål: Samarbeid og resultat. Jeg er ikke opptatt av hvor det skjer, målsettingen må være å bringe
produksjonene ut.

Trond: Vertskommunene vil gjerne ha produksjonene fremført hos seg, men det er også et mål å
spille flest mulige
steder.

Anne Guri: Dette samarbeidet må forankres hos rektorene, og så kan musikerne utgjøre kunstnerisk
råd. Når kan vi få
gjort noe?

Trond: FORSLAG Vigleik ser på formuleringene i vedtektene og kommer med forslag til endringer.

Vigleik: Hvem er stemmberettiget?

Trond: DM + aktive musikere i løpet av siste år.

Toril S.: Kunstnerisk råd er viktig. Vi må skille mellom hva som er DM-ensemble og hva som er HS.

Pål: Rektorene har ikke ledig tid til å administrere HS…

Trond: Hvis Rektorene skal inneha styreverv bør dette avklares på et møte i forkant av årsmøtet så
det ikke blir et
luftvedtak.

Marte: Viktig at vi møter opp på årsmøtet.

Håvard Vegge (summarisk referent)

Styremøte 24. november 2005 kl 1200-1400 Rådhuset Mo i Rana

Saksliste

1. Vilkår og retningslinjer for distriktsmusikernes medvikning i Helgeland Sinfonietta.

2. Markens Grøde – Mountain Film Festival Skottland.

3. Lytt på nytt 2006

4. Invitasjon til filmfestival i Beograd med Markens Grøde

5. Samarbeid Royal Strings of St. George

6. Klassisk utflukt

Styremøte 16. september 2005 kl 0930-1130 Kulturverkstedet Mosjøen

Saksliste

1. Gjennomgang av handlingsplan for sesongen 2005/2006

2. Invitasjon fra Mountain Film Festival i Skottland – Markens grøde

3. Samarbeid med Royal Strings of St. George

4. Lytt på nytt veko/Ilios festivalen 2006

5. evt

Møte 2005.05.17 kl 1100 S.A.G.A.’s kontor Beograd

Tilstede: Dragan Markovic – generalsekretær norsk-jugoslavisk vennskapssamband, Nicolic Djordje –
leder Royal
Strings of St. George, Trond Wika – leder Helgeland Sinfonietta

Tema: Etablere samarbeid mellom R. S. of St. George og Helgeland Sinfonietta.

Saksliste og referat

1. En fiolinist og en bratsjist inviteres til å medvirke sammen med Helgeland Sinfonietta under
Tiendebytte –
Musikkfest i Mosjøen 19. – 23. september 2005. Nicolic Djordje kommer sammen med musikerne og
det avholdes
møter med sikte på å videreutvikle samarbeidet.

2. Det arbeides for å realisere oppsetning av stumfilmen “Markens grøde” fra 1921 med levende
musikk ved
filmfestival i Serbia. Ca. 37 musikere pluss dirigent.

3. Samarbeidsorkester mai/juni 2006. Prøveperiode og ca. 4 konserter i Serbia pluss turné med ca. 4
konserter i
Norge. Aktuelle festivaler i mai og juni: Havmanndagene – Mo i Rana og Festspillene i Nord-Norge.

Referent: Trond Wika

Årsmøte 2005-04-09 kl 1900 Hotell Sømna Kro

Tilstede: Tine Solvoll Tønder, Elisabeth Nesttun Øyen, Margrethe Nandrup Pettersen, Elena
Aronsen, Silje
Grundstad, Lene Klaussen Bolstad, Andreas Lande, Franziska Wika, Carl Ninian Wika, Gunnhild
Leenheer Nordahl,
Ida Kristine Hansen, Violetta Kivaeva Sørensen, Odd Frej Sonntag, Susanne Engelmann, Per
Bolstad (sjåfør,
observatør)

Saksliste og referat

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: enstemmig godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Vedtak: Trond Wika – møteleder, Gunnhild L. Nordahl – referent

3. Årsmelding for 2004
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes

4. Regnskap for 2004
Møteleder informerer årsmøtet om Helgeland Sinfoniettas målsetninger vedrørende
regnskap. Det blir
redegjort for praksisen med prosjektbasert budsjett og regnskap der målsettingen er å gå i balanse
mellom utgifter
og inntekter/støtte for hvert enkelt prosjekt. Årsregnskapet blir gjennomgått i sin helhet av
møteleder. Møteleder
tilbyr de deltakende gjennomsyn av regnskap for hvert enkelt prosjekt. Det informeres om at
regnskapet foreløpig ikke
er godkjent av revisor.
Vedtak: Regnskapet godkjennes

5. Oppnevnte styrerepresentanter fra Distriktsmusikergruppene.
Brønnøysund: Hans Kristian Edvardsen
Nesna: Jarle Kristoffersen
Rana: Oppnevning foretas i musikermøte14. april. Inntil videre fortsetter Torill Sæterstad i
funksjonen
Vefsn: Trond Wika

6. Valg av representant for free-lancere/studenter.
Vedtak: Violetta Kivaeva Sørensen velges av årsmøtet

7. Valg av leder
Vedtak: Årsmøtet velger Trond Wika som leder

8. Handlingsplan for sesongen 2005/2006
Vedtak: Årsmøtet henstiller styret for Helgeland Sinfonietta å realisere framlagte
handlingsplan med
supplement fra årsmøtet.

• Tiendebytte – Musikkfest i Mosjøen 16. – 23. september
Ballett 21. og 22. sept.med Igor Stravinskij: Pulcinella suite og
Bohuslav Martinu: La rêvue de la cuisine
Musikulinarisk Traktatfest 23. september

• Schnittke – Requiem tidsrom ubestemt

• Ny Musikk-uka 2006 Mosjøen/Ilios-festivalen Harstad uke4/5

• Markens Grøde tilbud til Vinterfestuka i Narvik, Filmfestival i Skottland

• Havmanndagene 2006 mai

• Klassisk utflukt juni

• Gisle Kverndokk: ”Georgs magiske medisin” Opera buffa

• Bach 6. Brandenburg-konsert

• Biber: Battallia

• Gershwin: Rhapsody in blue

• Talentsatsning

Referent: Gunnhild Leenheer Nordahl sign.

Årsmelding

Helgeland Sinfonietta har i løpet av 2004 gjennomført følgende 14 konserter med 8 ulike program:

Sted – Prosjekt – Dato – Samarbeidspartner

1. Dolstad kirke Mosjøen – Skjømmingsmesse – 28.02.04 – Helgeland Kammerkor
2. Hemnes kirke Hemnes – Skjømmingsmesse – 29.02.04 – Helgeland Kammerkor
3. Mo kirke Mo i Rana – Skjømmingsmesse – 29.02.04 – Helgeland Kammerkor
4. Nesna kirke – Barock Recital – 19.06.04 – Trio Nesna/Vefsn Unge Strykere
5. HS Finnmarken – Barock Recital – 20.06.04 – Trio Nesna/Vefsn Unge Strykere
6. Ringve Museum – Barock Recital – 21.06.04 – Trio Nesna/Vefsn Unge Strykere
7. Mosjøen, Ungdomslokalet – Tango Argentino – 18.09.04 – Tiendebytte – Musikkfest i Mosjøen
8. Mosjøen, Kulturhuset –  Babar/Heksemusikk – 22.09.04 – Nordland Teater/Tiendebytte
9. Mosjøen, Kulturhuset – Poulenc “Babar” – 23.09.04 – Nordland Teater/Tiendebytte
10. Mosjøen, Kulturhuset – Babar/Heksemusikk – 23.09.04 – Nordland Teater/Tiendebytte
11. Mosjøen, Kulturhuset – BAD:Heksemusikk – 24.09.04 – Nordland Teater/Tiendebytte
12. Mosjøen, Kulturhuset – Operakavalkade – 24.09.04 – Tiendebytte – Musikkfest
13. Dolstad kirke, Mosjøen – J. S. Bach/P. Dass – 29.09.04 – Tiendebytte – Musikkfest
14. Alstahaug kirke – Julekantate – 12.12.04 – Alstahaug Sangkor

Ny Musikk
Første produksjon var med bestillingsverket Skjømmingsmesse av Bodvar Moe i samarbeid med
Helgeland
Kammerkor. Messen fikk her sin norske førstegangsframføring etter at vi året før fikk det urframført
ved en festival i
Russland. Ved disse konsertene hadde vi også en egen konsertavdeling med Kristine Klubben –
trompet og Tor
Kristian Innbjør – euphonium fra KammeRana som solister. Skjømmingsmessen var planlagt framført
ved en serie
konserter på indre og søndre Helgeland i november, men dessverre så vår samarbeidspartner seg
nødt til å trekke seg
fra dette prosjektet av besetningsmessige årsaker.

Under Havmanndagene i Mo i Rana ble musikkteaterstykket ”Heksemusikk” av Bjørn Andor Drage
framført i regi av
KammeRana og Nordland Teater. Komposisjonen, som ble bestilt av Helgeland Sinfonietta, ble
oppført også under
Tiendebytte – Musikkfest i Mosjøen nå i regi av Helgeland Sinfonietta. Senere ble den oppført under
Mørke Nu –
festivalen i Bodø – nå igjen i regi av KammeRana.
Begge bestillingsverkene som ble oppført i løpet av 2004 fikk strålende mottakelse hos publikum og
presse.

Talentforum
I juni gjennomførte Helgeland Sinfonietta en turné med barokkmusikk i samarbeid med Trio Nesna.
Som ledd i vår
satsning på unge talenter, var også Vefsn Unge Strykere samt enkeltmedlemmer fra
Strykekammeratene med på
turnéen. Konsert på Ringve Musikkhistoriske Museum i Trondheim var avslutning på et musikalsk og
sosialt særdeles
vellykket samarbeid.

Festival
Under Tiendebytte – Musikkfest i Mosjøen i september ble Helgeland Sinfoniettas musikalske
potensiale utnyttet til
fulle ved en rekke produksjoner av ulik karakter. Spesielt må framheves musikkteaterproduksjonene i
samarbeid med
Nordland Teater og Operakavalkaden med Nini Ritzau og Knut Jørgen Moe som solister.
Gjestedirigent Kjell Seim
viste igjen sin kapasitet og bidro sterkt til at denne festivalen ivaretar sin funksjon som
inspirasjonskilde og arena for
nye samarbeidskonstellasjoner.

Samarbeid
Årets siste produksjon var i samarbeid med Alstahaug Sangkor og Julekantate av Arne Dagsvik var
et av
hovedverkene. Denne konserten viser betydningen av å ha et fleksibelt samarbeidsensemble som
kan påta seg
oppdrag av ulik karakter med varierende besetninger.

Økonomi
Året 2004 har ikke resulter i noe gjennombrudd når det gjelder å sikre Helgeland Sinfonietta bedre og
forutsigbare
økonomiske rammebetingelser. Noen lyspunkter er det imidlertid. Vi har fått på plass en
samarbeidsavtale med
HelgelandsKraft og det er innledet forhandlinger med andre næringslivsbedrifter om det samme. Ved
enkelte prosjekter
oppnår vi forholdsvis gode økonomiske tilskudd fra offentlige instanser. Det går imidlertid mye tid
med til å skrive
søknader, tid som med fordel kunne vært benyttet mer musikalsk.

Styrearbeid
Det har vist seg vanskelig å samle styremedlemmene til regulære møter gjennom sesongen og det er
begrenset hva
vi kan bruke av midler til møtevirksomhet. Derfor har vi store forventninger til at vår nettside
www.helgelandsinfonietta.no skal kompensere for ulempene med at styret og musikerne bor spredt.
Siden har allerede
vist sin berettigelse som informasjonskanal og det er å håpe at den også kan utvikle seg til å bli et
kreativt
diskusjonsforum.

Helgeland Sinfonietta befinner seg etter sju års drift fremdeles i en etableringsfase. Selv om dette
samarbeidsforumet
er omfattet med stor entusiasme fra mange hold, er det også kommet fram interessemotsetninger
som resulterer i at
vi taper i konkurransen med andre regioner om offentlige midler.

Avslutningsvis ønsker styret å takke alle medvirkende musikere og andre samarbeidspartnere for
engasjementet som
er vist i å utvikle Helgeland Sinfonietta til beste for livet på Helgeland.

Mosjøen 2005-04-08

Trond Wika

Styremøte 18. mars 2005 kl 1000 Mosjøen Kulturhus

Tilstede: Jarle Kristoffersen og Trond Wika

Saksliste/Referat

1. Budsjett Klassisk vår-turné til Sømna og Brønnøysund

OK

2. Budsjett Cello-kvartett Havmann-dagene Mo i Rana

Jarle lager et kostnadsoverslag og benytter Helgeland Sinfonietta’s budsjettmal. Vi søker Fond for
utøvende kunstnere
om tilskudd innen 1. mai.

3. Forslag til plan for sesongen 2005/2006

Tiendebytte- Musikkfest i Mosjøen 16. – 23. september
Ballett 21. og 22. sept.
Igor Stravinskij: Pulcinella suite
Darius Milhaud: La rêvue de la cuisine
Musikulinarisk Traktatfest 23. september

Schnittke – Requiem tidsrom ubestemt

Ny Musikk-uka 2006 Mosjøen/Ilios-festivalen Harstad uke4/5

Markens Grøde tilbud til Vinterfestuka i Narvik, Filmfestival i Skottland

Havmanndagene 2006 mai

Klassisk utflukt juni

4. Fastsettelse av dato for årsmøte

9. april kl 1900 Hotell Sømna Kro Årsmøtesaker legges ut på denne siden. Saker som ønskes tatt
opp innsendes
snarest. Valg av styrerepresentant fra Distriktsmusikergruppene foretas før årsmøtet.

5. Eventuelt

ref. Trond